PSB

Yağmur Suyuyla Su Tasarrufu (Saving Water with Rainwater)

Yağmur Suyuyla Su Tasarrufu (Saving Water with Rainwater)
  LUCIANA BELKNAP-SARAH KHAN
  28 Şubat 2022 Pazartesi

Why Does Rainwater Harvesting Matter?

Yağmur Suyu Hasadı Neden Önemlidir?

Science has shown us that climate and water have a very interdependent relationship. The increase of greenhouse gases is forcing our climate to increase surface temperatures. Higher temperatures are increasing water vapor concentrations, and because water vapor is a principal Greenhouse Gas, an increased concentration will increase the greenhouse effect and raise temperatures even more. In some areas, this phenomenon is causing the water cycle to intensify resulting in heavy rains and floods; and in other areas, the cycle is slowing down resulting in droughts. Thus, it is paramount to consider the impacts of changing climate when managing water resources.

Bilim bize iklim ve suyun birbirine çok bağlı bir ilişkisi olduğunu gösterdi. Sera gazlarının artması, iklimimizin yüzey sıcaklıklarını artırmaya zorluyor. Daha yüksek sıcaklıklar, su buharı yoğunlaşmalarını artırmaktadır ve su buharı başlıca sera gazı olduğundan, artan yoğunlaşma sera etkisini artıracak ve sıcaklıkları daha da artıracaktır. Bazı bölgelerde, bu olay su döngüsünün şiddetlenmesine neden olarak şiddetli yağmurlara ve sellere neden oluyor; ve diğer alanlarda, döngü yavaşlayarak kuraklıklara neden oluyor. Bu nedenle, su kaynaklarını yönetirken değişen iklimin etkilerini dikkate almak çok önemlidir.

Furthermore, only 1.2 percent of the freshwater on Earth is accessible to be used for human consumption. In the United States alone, approximately 87 percent of water is withdrawn from freshwater and 13 percent comes from ocean waters. Freshwater is a precious natural capital, a resource that is being depleted at higher rates than ever before due to the exponential population growth currently being experienced. Freshwater sources for large urban areas often come from reservoirs miles away brought into cities through pipelines to be sold by municipal companies charging transportation, purification, and allocation fees. Seeking alternatives to relying on freshwater so far from reach has become a reality in urban areas across the world as many have exceeded their local carrying capacity.

Ayrıca, Dünya üzerindeki tatlı suyun sadece yüzde 1,2'si insan tüketimi için kullanılabilir durumdadır. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde, suyun yaklaşık yüzde 87'si tatlı sulardan ve yüzde 13'ü okyanus sularından çekilmektedir. Tatlı su, günümüzde yaşanan üstel nüfus artışı nedeniyle her zamankinden daha yüksek oranlarda tükenmekte olan değerli bir doğal sermayedir. Büyük kentsel alanlar için tatlı su kaynakları genellikle belediye şirketleri tarafından satılmak üzere ulaştırma, arıtma ve tahsis ücretleri karşılığında boru hatlarıyla şehirlere getirilen kilometrelerce uzaktaki rezervuarlardan gelir. Ulaşılamayacak kadar uzak tatlı suya güvenmek için alternatifler aramak, kentsel alanlarda bir gerçeklik haline geldi. Dünya çapında pek çoğu yerel taşıma kapasitelerini aştı.

 

If the United Nation’s forecast that 68 percent of the world population will be in urban areas by 2050 becomes a reality, cities' precarious position and their struggle for resilience will be undeniable. A feasible strategy that should be enforced - not just in water-stressed or water-scarce regions- is harvesting rainwater.

Birleşmiş Milletler'in 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 68'inin kentsel alanlarda olacağı öngörüsü gerçeğe dönüşürse, şehirlerin istikrarsız konumu ve dayanıklılık mücadelesi yadsınamaz. Uygulanması gereken muhtemel bir strateji - sadece su sıkıntısı çeken veya su kıtlığı olan bölgelerde değil – her yerde yağmur suyunu toplamaktır.

 

Large scale rainwater harvesting systems have great potential for us to adapt to climate change because of their positive cascading effects. These systems can be a supplementary water supply source for repleting a city’s groundwater basins and can minimize untreated wastewater going into our oceans. Metropolises that have wastewater treatment plants with Combined Sewer Systems (CSS) will particularly benefit from harvesting rainwater. A CSS has one pipe handling both stormwater and sewage, and in times of heavy precipitation, to protect the infrastructure, stormwater and sewage are discharged untreated into cities’ waterways.

Büyük ölçekli yağmur suyu toplama sistemleri, olumlu basamaklı etkileri nedeniyle iklim değişikliğine uyum sağlamamız için büyük bir potansiyele sahiptir. Bu sistemler, bir şehrin yeraltı suyu havzalarını doldurmak için ek bir su kaynağı olabilir ve arıtılmamış atık sularının okyanuslarımıza girmesini en aza indirebilir. Kombine Kanalizasyon Sistemleri (KKS) atık su arıtma tesislerine sahip metropoller, özellikle yağmur suyunun toplanmasından fayda sağlayacaktır. Bir KKS'nin hem yağmur suyu hem de kanalizasyonu entegre eden bir hattı vardır. Ve yoğun yağış zamanlarında altyapıyı korumak için yağmur suyu ve kanalizasyon arıtılmadan şehirlerin su yollarına boşaltılır.

Accessing rainwater harvesting would also provide an access point to potable water where there was previously none. Today nearly one billion people do not have access to safe drinking water. Rainwater can potentially be an improved water source for those who would normally rely on local waterways that have been contaminated or contain toxins that are harmful to humans. Many rural areas have turned to rainwater harvesting as an alternatively safe source of water. An estimated 40 percent of homes in South Australia have implemented rainwater harvesting as a supplementary supply of drinking water. Several countries in Southeast Asia, including Malaysia, have harvested rainwater for both residential and commercial uses.

Yağmur suyu toplamaya erişim, daha önce hiç olmadığı yerde içme suyuna erişim noktası da sağlayacaktır. Bugün yaklaşık bir milyar insanın güvenli içme suyuna erişimi yok. Yağmur suyu, normalde kirlenmiş veya insanlar için zararlı toksinler içeren yerel su yollarına bel bağlayanlar için potansiyel olarak geliştirilmiş bir su kaynağı olabilir. Birçok kırsal bölge, alternatif olarak güvenli bir su kaynağı olarak yağmur suyu toplamaya yöneldi. Güney Avustralya'daki evlerin tahminen yüzde 40'ı, ek bir içme suyu kaynağı olarak yağmur suyu hasadı uygulamıştır. Malezya’da dahil olmak üzere Güneydoğu Asya'daki birçok ülke, hem konut hem de ticari kullanım için yağmur suyu topladı.

 

Challenges to Rainwater Harvesting

Yağmur Suyu Hasadının Zorlukları

Harvesting rainwater is not a new idea, its use has been traced back to the Neolithic age. This practice was an essential part of water supply infrastructure in older civilizations that slowly vanished with the inception of centralized water systems. Fortunately, there is a resurgence of interest in this green practice, which at large scale is being used as an adjunct for centralized systems.

Yağmur suyunu toplamak yeni bir fikir değil, kullanımı Neolitik çağa kadar uzanıyor. Bu uygulama, merkezi su sistemlerinin başlamasıyla yavaş yavaş ortadan kalkan eski uygarlıklarda su temini altyapısının önemli bir parçasıydı. Neyse ki, büyük ölçekte merkezi sistemler için bir yardımcı olarak kullanılan bu yeşil uygulamaya ilgi yeniden canlanıyor.

 

The United Nations Environment Program (UNEP) recognizes the potential of rainwater harvesting to reduce the number of people who do not have access to water for human consumption. Despite this, barriers persist throughout the world.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), insanların tüketimi için suya erişimi olmayan insan sayısını azaltmak için yağmur suyu toplamanın potansiyelini kabul ediyor. Buna rağmen, tüm dünyada engeller devam ediyor.

 

Understanding the full scope of sourcing potable water from rainwater harvesting would mean taking into consideration those barriers, mainly being regulatory and financial obstacles. Filtration and purification of the rainwater will be necessary to deem it safe and potable. Rain water traveling down to the surface of Earth can pick up contaminants in the air. While rainwater contains naturally occurring ions and compounds such as sodium, magnesium, and calcium, traveling down to Earth, droplets can come into contact with insects, birds, and other organisms potentially carrying diseases. Providing a basic filtration and purification system comes with expenses and can cost anywhere from $10-$400 depending on the volume of water and how contaminated it may be. In some cases, the rainwater can simply be boiled to rid it of toxins and contaminants. Furthermore, cultural barriers must be acknowledged because public perception about the safety of rainwater poses obstacles to the implementation of this strategy. Thus, educational campaigns are key.

Yağmur suyu hasadından içilebilir su temininin tüm kapsamını anlamak, esas olarak düzenleyici ve finansal engeller olmak üzere bu engelleri dikkate almak anlamına gelir. Yağmur suyunun filtrelenmesi ve arıtılması, onu güvenli ve içilebilir kabul etmek için gerekli olacaktır. Yeryüzünün yüzeyine inen yağmur suyu, havadaki kirletici maddeleri toplayabilir. Yağmur suyu, doğal olarak oluşan iyonları ve sodyum, magnezyum ve kalsiyum gibi bileşikleri içerirken, yeryüzüne inerken, damlacıklar böcekler, kuşlar ve potansiyel olarak hastalık taşıyan diğer organizmalarla temas edebilir. Temel bir filtreleme ve arıtma sistemi sağlamak, masraflarla birlikte gelir ve suyun hacmine ve ne kadar kirli olabileceğine bağlı olarak 10-400$ arasında bir maliyete mal olabilir. Bazı durumlarda, yağmur suyu toksinlerden ve kirleticilerden kurtulmak için basitçe kaynatılabilir. Ayrıca, kültürel engellerin kabul edilmesi gerekir çünkü yağmur suyunun güvenliğine ilişkin kamuoyu algısı bu stratejinin uygulanmasına engel teşkil etmektedir. Bu nedenle, eğitim kampanyaları anahtar fonksiyon olarak görülmektedir.

 

Globally, successful examples of creating effective rainwater harvesting solutions for water consumption exist. The Lanka Rainwater Harvesting Forum from Sri Lanka has successfully developed and promoted low-cost technology to meet domestic water demand even during low rainfall times in many rural areas of Sri Lanka. Freestanding ferrocement lobular tanks designed with gravel and charcoal filters, for removing the initial surface runoff, are providing drinking water for thousands of people in Sri Lanka. In the Southern Hemisphere, Brazil, has implemented a program to install cisterns for harvesting and storing rainwater for human consumption in its semi-arid region, which has been experiencing frequent droughts. In this region, rainwater is captured from the roofs of dwellings via gutters and stored in a 16,000-liter storage tank that serves a family of five during the dry season for approximately eight months.

Küresel olarak, su tüketimi için etkili yağmur suyu hasadı çözümleri yaratmanın başarılı örnekleri mevcuttur. Sri Lanka'daki Lanka Yağmur Suyu Hasadı Forumu, Sri Lanka'nın birçok kırsal bölgesinde düşük yağış zamanlarında bile evsel su talebini karşılamak için düşük maliyetli teknolojiyi başarıyla geliştirdi ve destekledi. İlk yüzey akışını gidermek için çakıl ve kömür filtreleri ile tasarlanmış bağımsız ferrocement lobüler tanklar, Sri Lanka'da binlerce insana içme suyu sağlıyor. Güney Yarımküre'de Brezilya, sık sık kuraklık yaşayan yarı kurak bölgesinde yağmur suyunun toplanması ve insan tüketimi, depolanması, sarnıçlar kurmak için bir program uygulamaya koydu. Bu bölgede yağmur suları, meskenlerin çatılarından oluklar vasıtasıyla toplanıyor ve kurak mevsimde yaklaşık sekiz ay boyunca beş kişilik bir aileye hizmet veren 16.000 litrelik bir depolama tankında depolanıyor.

Landscape Irrigation Represents the Most Obvious Use of Harvested Rainwater

Peyzaj Sulaması, Hasat Edilen Yağmur Suyunun En Açık Kullanımını Temsil Eder

Urban landscapes are paramount for reducing the Heat Island Effect in cities and play an important role in the well-being of people. Unfortunately, these spaces are often irrigated with potable water, which should not be the case. It is true that water-saving technologies, such as drip and sprinkler irrigation systems have reduced the potable water used for irrigation, as well as the implementation of xeriscaping, but these strategies are not enough. Replacing the potable water used for landscape irrigation with water from rainwater harvesting is a common-sense approach that will allow for the potable water to be saved and used for its rightful purpose of human consumption.

Kentsel peyzajlar, şehirlerdeki Isı Adası Etkisini azaltmak için çok önemlidir ve insanların refahında önemli bir rol oynar. Ne yazık ki, bu alanlar genellikle içme suyuyla sulanıyor, bu böyle olmamalı. Damlama ve yağmurlama sulama sistemleri gibi su tasarrufu sağlayan teknolojilerin, kurakçıl peyzaj uygulanmasının yanı sıra sulama için kullanılan içme suyunu azalttığı doğrudur, ancak bu stratejiler yeterli değildir. Peyzaj sulamasında kullanılan içme suyunun yağmur suyu hasadından elde edilen su ile değiştirilmesi, içme suyunun tasarruf edilmesini ve doğru insan tüketimi amacı için kullanılmasını sağlayacak sağduyulu bir yaklaşımdır.

 

Evapotranspiration is an important process in the water cycle, and the transpiration of plants is a major factor in this. At least 97 percent of water that a plant receives is transpired through their leaves. So, lots of irrigation means more transpiration, which benefits the surrounding environment because it is cooled, but is counterproductive from the point of view of water resource management, specifically when the use of potable water is in the picture.

Terleme yoluyla buharlaşma su döngüsünde önemli bir süreçtir ve bitkilerin terlemesi bunda önemli bir faktördür. Bir bitkinin aldığı suyun en az yüzde 97'si yapraklarından geçer. Bu nedenle, bol miktarda sulama daha fazla terleme anlamına gelir; bu, soğutulduğu için çevresine fayda sağlar, ancak özellikle içme suyu kullanımı söz konusu olduğunda, su kaynakları yönetimi açısından ters etki yapar.

 

The conclusion of the first city-wide study on water usage for landscapes in Los Angeles, the second largest city in the United States, showed clearly that irrigated lawns consume a very large amount of water. The researchers measured the evapotranspiration rates of trees and lawns, and found that lawns are responsible for 64-84 percent of total water use. A system to enable the harvested rainwater to be used solely for irrigation will amplify water savings, optimize local water budgets, and be more cost effective than adding a system of pipes and new plumbing to run the collected rainwater into a household for usage.

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ikinci şehri olan Los Angeles'ta peyzaj için su kullanımına ilişkin ilk şehir çapında çalışmanın sonucu, sulanan çim alanların çok büyük miktarda su tükettiğini açıkça gösterdi. Araştırmacılar ağaçların ve çim alanların buharlaşma oranlarını ölçtüler ve toplam su kullanımının yüzde 64-84'ünden çim alanların sorumlu olduğunu tespit ettiler. Hasat edilen yağmur suyunun yalnızca sulama için kullanılmasını sağlayan bir sistem, su tasarrufunu artıracak, yerel su bütçelerini optimize edecek ve toplanan yağmur suyunu kullanım için bir eve taşımak için bir boru sistemi ve yeni tesisat eklemekten daha uygun maliyetli olacaktır.

 

Conclusion

Sonuç Olarak,

Rainwater harvesting systems capture, divert, and store precipitation from rooftops for later use. Depending on the intended use, purification levels will vary along with costs. Irrigating landscapes is the cheapest and most obvious use for harvested rainwater.

Yağmur suyu toplama sistemleri, daha sonra kullanmak üzere çatılardan gelen yağışları yakalar, yönlendirir ve depolar. Kullanım amacına bağlı olarak, saflaştırma seviyeleri maliyetlerle birlikte değişecektir. Arazilerin sulanması, hasat edilen yağmur suyunun en ucuz ve en belirgin kullanımıdır.

 

Altogether, this practice represents a multi-benefit solution. In underdeveloped communities, it provides a source of water that is safer than other alternatives currently being used. In developed cities and countries, this practice is a simple way to reduce unnecessary usage of potable water, reduce overall water consumption, and mitigate stormwater runoff issues.

Baştan sona, bu uygulama çok fayda sağlayan bir çözümü temsil eder. Az gelişmiş topluluklarda, şu anda kullanılan diğer alternatiflerden daha güvenli bir su kaynağı sağlar. Gelişmiş şehirlerde ve ülkelerde bu uygulama, gereksiz içme suyu kullanımını azaltmanın, toplam su tüketimini azaltmanın ve yağmur suyu akışını azaltmanın basit bir yoludur.

 

Rainwater harvesting should be central to the conversation about adapting to climate change and bridging the gap for water security. Though this practice is not yet widely implemented in many regions of the world, with the amount of people living in urban and coastal areas expected to drastically increase in the coming years, considering the implementation of rainwater harvesting will play a crucial role in the future of sustainable water usage.

Yağmur suyu hasadı, iklim değişikliğine uyum sağlama ve su güvenliği açığını kapatma konusundaki tartışmaların merkezinde yer almalıdır. Bu uygulama henüz dünyanın birçok bölgesinde yaygın olarak uygulanmasa da, önümüzdeki yıllarda kentsel ve kıyı bölgelerinde yaşayan insan sayısının büyük ölçüde artması beklenirken, yağmur suyu hasadının uygulanmasının sürdürülebilir su kullanımının geleceğinde çok önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.


Paylaş: