PAYZAJ PEYSAJ PEYSAŞ…

11 Aralık 2015 Cuma
PAYZAJ PEYSAJ PEYSAŞ…

İnşaat alanlarından arta kalan bölümlere üç beş ağaç dikilerek peyzaj / peysaj / peysaş tanımlamasıyla başlayan serüvenin, son 10 yılda önem kazandığını belirten Disperati, hızla farklılaşma gösteren kent yapılanması ile birlikte Peyzaj mimarisi ve bağlı meslek gruplarının da ciddi bir ivme kazandığını söyledi.

 

 

 

Gardensa Genel Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Riccardo Disperati, ülkemizde peyzaj ile inşaat sektörü arasındaki işbirliğini dergimize değerlendirdi. Plant Dergisi'nin sorularına cevap veren Riccardo Disperati, Türkiye'de son 15 yılda büyük ivme kazanan kent yapılanmasının peyzaj mimarisi ve bağlı meslek gruplarına doğru orantıda katkı sağladığını ifade ediyor.

Öte yandan inşaat ihalelerinde peyzaj paketinin inşaat paketinin içerisinde yer almasının hala sektöre en büyük zarar veren faktör olduğunun altını çizen Disperati, bu konunun meslek örgütleri tarafından ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyor.

Disperati, şunları ifade etti:

 

PLANT: 2000'lerin başından itibaren büyük bir ivme kazanan yapılaşmanın, ülkemizde bilinirliği düşük olan peyzaj mimarisi ve peyzaj mimarlığının disiplin ve mesleklerinin tanıtımında etkili olduğunu söyleyebilir miyiz?

 

RİCCARDO DISPERATI: Son 10-15 yıldır hızla farklılaşma gösteren kent yapılanması ve her türlü altyapı yatırımları ile birlikte, Peyzaj mimarisi ve bağlı meslek gruplarının da ciddi bir ivme kazandığı kuşkusuzdur. Ancak bu ivmenin hangi dinamiklerin etkisi ile hız kazandığının bir açıklama gerektirdiğine inanıyorum. Evet yapılaşma ile paralel bir gelişme söz konusudur ancak yapılaşma,  peyzaja hangi etkiler sonucu ihtiyaç duymuştur veya peyzaja hangi zorlamalarla alan bırakmıştır?

 

PLANT: Bu durumla birlikte başka etkenler de olmuş mudur?

 

RİCCARDO DISPERATI: İnşaat alanlarından arta kalan köşe bucağa, toprak ile örtülmüş moloz ve inşaat artıkları üzerine üç beş ağaç dikerek peyzaj/peysaj/peysaş gibi tanımlamalar ile başlayan bu serüven, kamuoyunun talepleri ve baskıları, bu baskılar sonucu imar planlarında yeşile daha geniş alanlar öngörülmesi sonucu bir ivme kazanmıştır.

 

PLANT: Önceleri konut pazarlama yöntemi olarak inşaat mühendisliği / müteahhitliğe ait terminolojiden faydalanırken şu an ekoloji, botanik, ve peyzaj sahalarına ait terminolojiye bir geçiş söz konusu. Yatırımcı şirketler bu reklam / pazarlamanın altını doldurabiliyor mu?

 

RİCCARDO DISPERATI: İlk sorunuzun cevabı ile paralel olarak, istisnalar dışında, yatırımcı şirketlerin peyzaja yaklaşımı, kamuoyunun talebi ve güncel modalarla sınırlı kalmaktadır. Reklam / pazarlama aşamasında projeler, toplumun henüz içselleştiremediği ve halen sınıfsal bir gereklilik olarak talep ettiği peyzaj çalışmaları açısından çok iddialı lanse edilmekte, sonuçta ise bu çizilen çerçevenin çok dışında bir görüntü ile karşılaşılmaktadır. Bu durumun nedenlerinin başında bütçe kısıtlamaları (peyzaj uygulamalarının, şantiyelerin en son aşamasında gerçekleştirilmesi nedeniyle, bütçelerin hiçbir zaman başta öngörülen programlara uymaması) gelmekle birlikte, pazarlamaya çıkıldığı, projelerin konsept aşamasında, mimariyi tamamlayacak, dengeleyecek ama bunun yanında statik öngörülerden ve uygulanabilirlikten uzak, sadece pazarlamanın öngördüğü parametrelere göre hazırlanmış görsel bir yeşil doku oluşturulmasıdır. Bu durum, alıcı kitlenin, yeşil ile çevre ile gerçek bir bağlantısı olmadığı sürece sürdürülebilir bir durumdur. Potansiyel müşteri, "kat bahçesi" vaadi ile pazarlanan inşaatların gerçekte böyle olmadığını ancak inşaat bittikten sonra farkına varır olduğu müddetçe Peyzaj Mimarlığı gerçek fonksiyonunu gerçekleştiremeyecektir.

 

PLANT: Kamu yatırımlarını hariç tutarsak, başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde peyzaj uygulamalarını dolayısıyla da bitkisel ve diğer yapısal materyal üretimlerini "gri yatırımlar" besliyor diyebilir miyiz?

 

RİCCARDO DISPERATI: Kesin olarak hayır.

1995-2005 yılları arasında villa ve şehir dışı ev eğilimi nedeni ile inşaat sektörü, fidancılık sektörünü destekler gibi görünüyor idi ise de henüz yeni oluşmaya başlayan sektör / üretici hazırlıksız yakalanmış, ihtiyacı karşılayamamış ve kaynaklar daha ziyade ithal malzemeye yönelmiştir. Ancak bu durum bir şekilde, sektörün oluşmasına da destek olmuştur. Reel rakamlara bakıldığında bugün kamu yatırımları halen pazarın büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Bu arada konu ile doğrudan bağlantılı çok önemli bir durumdan da söz edilmesi gerektiğine inanıyorum. Gerek kamu gerek özel sektörün, peyzaj paketini, inşaat paketinin içine dahil ederek ihale etmeleri sektöre vurulan en büyük darbedir. Genel olarak peyzaj paketinin oransal olarak büyük bir bölümünü sert peyzajın oluşturduğu gözlenmektedir. Özellikle son yıllarda kent içi inşaatların yeşil alanları, kullanım çözümleri nedeniyle yapısal kitlenin üzerinde konumlanmaktadır. Bu durum yeşile ayrılan yatay ve dikey alanı doğal olarak daraltmaktadır. Buna maliyet kaygıları da eklendiğinde fidancılık sektörüne aktarılan bütçenin çok kısıtlı kaldığı bir gerçektir. Bu konunun, meslek örgütleri tarafından ciddi olarak ele alınması gerekliliğini bu vesile ile vurgulamak isterim.

 

PLANT: Olası bir krizin,  peyzaj ve süs bitkisi yatırımlarına etkisi ne olur?

 

RİCCARDO DISPERATI: Olası bir krizin gerek peyzaj gerek fidancılık sektörlerini de etkilemesi kaçınılmazdır. Ancak, fidancılığı bir spekülatif alan olarak değil de bir meslek olarak yürüten kuruluşların, daralarak ve gerekli önlemleri alarak olası bu krizden daha az etkilenmeleri söz konusu olabilir.

 

 

Agricultural Engineer Msc Riccardo Disperati underlines that involving ‘the landscaping package within the construction package in tenders still the greatest harmful  factor for sector’ and he thought that this subject should be seriously addressed by professional organizations.